Garmin arrives in Qingdao, China
Date: 11 Mar 2016